kiến thức phong thủy nhà

Kiến thức cơ bản phải nắm trong phong thủy dương trạch

Ba yêu cầu lần lượt là: cửa cổng nhà phải là đại môn, đúng hướng tị hung trạch cát để nạp khí; chủ phải cao